CURS D’ALPINISME

Nivell 1

Objectiu general del Curs
Dotar a l’alumne d’uns coneixements i unes capacitats que li permetin realitzar amb seguretat, ascensions d’alta muntanya de baixa dificultat de forma autònoma.

 

Matèries a impartir i els seus objectius específics.
Per cada matèria perseguirem uns objectius específics

 

Material I Coneixement del material bàsic de roca, neu i glaç
( Corda, piolet, grampons amb antiboots, mosquetons, arnès, bagues i rapelador-assegurador.)

Equip Coneixement de l’equip bàsic per fer alpinisme
( Casc, motxilla, botes, paraneus, guants, ulleres de sol, vestimenta i equip de bivac )

Autoassegurament i autodetenció Progressar amb seguretat per terreny de roca i neu.

Progressió en roca Assolir confiança i seguretat en la progressió per terreny de roca de baixa dificultat.

Progressió en neu Assolir confiança i seguretat en la progressió per terreny de neu de baixa dificultat.

 

Ancoratges per a rapel en roca i neu Coneixement i habilitat en una segura col·locació dels
ancoratges per rapel bàsics en roca i neu.

Coneixement del medi Coneixement del terreny d’alta muntanya i valoració
dels riscos a l’alta muntanya.

 

OrganitzaciÓ
El curs consta d’una presentació del curs, tres sessions teòriques, quatre sessions pràctiques i cloenda. La presentació del curs, les sessions teòriques i la cloenda tindran lloc en una sala de l’Entitat coordinadora del curs, que reuneixi condicions per realitzar-les amb medis àudio-visuals.
Presentació.- Per a una millor organització, un o dos dies abans de la primera sessió teòrica, es farà la presentació del curs, amb l’assistència de tots els participants.
Sessions teòriques.- Són les conferències – col·loquis de temes específics de l’alpinisme, que es faran dintre del curs.
Sessions pràctiques.- Les pràctiques es poden fer en dos caps de setmana seguits. Els horaris de les sessions pràctiques, seran segons el criteri del Director del curs, respectant l’ordre i el mètode sempre que les circumstàncies no ho impedeixin.
En aquest nivell cada professor es farà càrrec de sis alumnes com a màxim.
Per a cada alumne es disposarà d’una fitxa d’avaluació (Fitxa de seguiment ANNEX B_FSEG_ALP_n1_n2.doc) per fer un seguiment dels seus progressos i comprovar si assoleix els objectius fixats.
Cloenda.- És recomanable també fer un àudio-visual el dia de la cloenda del curs, sobre llocs i zones on realitzar activitats d’alpinisme.

 

Material i equip dels alumnes necessari per les sessions pràctiques
Material: 1 corda per cada 2 alumnes, arnès, piolet, grampons, rapelador-assegurador, mosquetó de seguretat (HMS), 1 baga americana ampla de 4,5 m de llargada, 1 cordino de 7 o 8 mm i 1,5 m. de llargada.
Equip: Casc, motxilla d’alpinisme de 40 litres mínim, botes rígides d’alpinisme, paraneus, ulleres de
sol, guants, frontal i vestimenta adient per a realitzar les pràctiques.

 

Recomanacions importants
Per un millor aprofitament del curs per part dels alumnes, es realitzarà el TEST 1 (ANNEX T-1) en el moment de la inscripció per detectar el seu nivell esportiu, coneixements i experiències en activitats de muntanya.
En el curs d’alpinisme els desplaçaments per l’alta muntanya, també poden comportar riscos potencials pels alumnes. Quan les condicions així ho aconsellin, utilitzarem la corda i el casc durant els desplaçaments. La major preocupació del professor envers els alumnes sempre ha de ser la de la màxima protecció i seguretat possible.
Els exercicis en neu es realitzaran en pendents curtes de diferents inclinacions o d’inclinació progressiva, en els que una caiguda no suposi cap mena de perill. Pendents sense cap obstacle, que acabin en un pla o en un pendent molt suau.
Totes les pràctiques de tècniques en el terreny es realitzaran amb casc, incloent el professor.
Les pràctiques tècniques i els exercicis es realitzaran en l’ordre que són relacionats. Això no implica que per amenitzar-les intercalem exercicis o d’altres continguts complementaris que ofereixen descans i harmonia a la sessió, sempre que tinguin una lògica dintre de la sessió, serà el bon judici del professor el que aconseguirà aquesta harmonia. En resum, el programa i les sessions poden ser flexibles sempre que respectin les regles d’organització d’una sessió.

 

Programa de treball

Presentació del curs
Presentació del curs i els seus objectius
Presentació dels participants: Instructors i alumnes. Expectatives.
Projecció o conferència breu de coneixement de l’esport: Què es l’Alpinisme? Definició, història i evolució.
Organització logística (trasllats i pernoctacions) del curs i del material necessari dels participants.

Primera sessió teòrica (Material i equip bàsic per l’alpinisme)
Conferència – col·loqui sobre material i equip bàsics per la pràctica de l’alpinisme, orígens, evolució, utilització, característiques tècniques, conservació, manteniment i criteris de decisió de compra.

Material Equip

Corda Casc
Piolet Motxilla
Grampons Botes
Mosquetons Paraneus
Arnès Guants
Bagues Ulleres de sol
Rapelador-assegurador Vestimenta Equip de bivac

Segona sessió teòrica (Progressió i autoassegurament en roca i neu)
Conferència-col·loqui sobre progressió i autoassegurament :
Sistemes de progressió i autoassegurament en roca de baixa dificultat (grimpada).
Centre de gravetat i zona d’equilibri estable Posició bàsica i desplaçaments
Punts de recolzament
Muntatge d’una reunió amb mitjans naturals Autoasseguraments.
Sistemes de progressió i autoassegurament en neu de baixa dificultad.
Centre de gravetat i zona d’equilibri estable Progressió sense piolet.
Progressió amb piolet. Ús i formes d’utilització.
Progressió amb piolet i grampons. Ús i formes d’utilització. Ancoratges en neu (assegut en “V”, piolet vertical i piolet en “T”)

Tercera sessió teòrica (Seguretat en l’alta muntanya)
Conferència-col·loqui sobre temes de seguretat en l’alta muntanya:
Coneixement dels perills més importants de l’alta muntanya. Descripció i prevenció.
Perills objectius. La tempesta, el llamp, el fred, el vent, la boira, caiguda de pedres, les allaus, glaceres i esquerdes, l’alçada, la nit i el sol.
Perills subjectius. Manca de coneixements tècnics, condició física o coneixement del medi, sobrevaloració d’un mateix, infravaloració d’un itinerari i errors de logística (menjar, aigua, equip, vestimenta,...)
Interpretació de plànols i orientació.

 

Primera sessió de pràctiques (Tècniques de progressió i autoassegurament en roca de baixa dificultad –grimpada-)
Material necessari per realitzar aquesta sessió (quantitat segons el nombre d’alumnes).
Cascs Cordes d’escalada de 9 mm i 50 a 60 m.
Bagues de cordino de 7 o 8 mm Rapeladors-asseguradors
Bagues exprés d’alpinisme Mosquetons
Mosquetons de seguretat Arnesos

- Nusos
Nus de vuit, nus de cinta, nus dinàmic i nus Machard.
Ensenyar la construcció i explicar la seva utilització, avantatges i inconvenients.

- Material bàsic d’alpinisme per la progressió i seguretat en roca.
Repàs i dubtes sobre la corda, l’arnès, els mosquetons, el rapelador-assegurador, i les bagues.
Ensenyar la col·locació amb seguretat de l’arnès dels alumnes, segons els models.
Ensenyar el plegat i desplegat de la corda, així com maniobres preparatòries per la seva utilització
Ensenyar la col·locació del material a l’arnès i en bandolera de manera que ens quedi a mà.

- Tècniques bàsiques de progressió en roca de baixa dificultat (grimpada).
Presses de peus: descripció, identificació i adaptació ideal dels peus.
Presses de mans: descripció, identificació i adaptació ideal de les mans.
Ensenyar tipus: tracció, laterals, pinces i invertides
Progressió: llei dels tres punts de suport i coordinació dels moviments.
Ensenyar i fer experimentar als alumnes a prop de terra.
Aplicació de les tècniques d’agafada i suport.
Fer progressar a l’alumne sobre un tros de paret en totes les direccions, fent servir el màxim de tipus diferents de presses de mans i de peus.
- Aplicació de les tècniques de progressió.
Fer progressar a l’alumne sobre un tros de paret amb coordinació de moviments.

- Tècniques de descens: desgrimpada i ràpels.
Desgrimpada: Desgrimpada d’un curt itinerari per l’alumne assegurat per dalt. Aplicació de les tècniques adients i coordinació de moviments.
Ràpel: Ensenyar el muntatge idoni d’ancoratges per fer el ràpel i fer-lo amb el rapelador- assegurador i amb el nus dinàmic (fortuna).
Fer experimentar als alumnes en un curt itinerari, auto-assegurats amb el nus Machard.

 

Segona sessió de pràctiques (Tècniques de progressió i autoassegurament en neu de baixa dificultad)
Material necessari per realitzar aquesta sessió (quantitat segons el nombre d’alumnes).
Cascs Cordes d’escalada de 9 mm i 50 a 60 m.
Bagues de cordino de 7 o 8 mm Grampons
Piolets Arnesos
Mosquetons de seguretat Rapeladors-asseguradors
Bagues d’alpinisme Mosquetons

- Progressió sobre neu sense grampons
Aplicació de les tècniques d’ascens i descens amb els peus sense fer servir les mans amb peus plans, pas d’ànec, traça diagonal i directa. Ensenyar i fer realitzar exercicis als alumnes.

- Tècniques d’autodetenció en caigudes.
Autodetenció en caigudes sense piolet. Ensenyar i fer realitzar exercicis als alumnes.
Autodetenció en caigudes amb piolet. Ensenyar i fer realitzar exercicis als alumnes.
Exercicis combinant diferents sistemes d’autodetenció.

- Tècniques de progressió amb piolet.
Aplicació i utilització en la progressió del piolet bastó, piolet escombra, piolet recolzament, piolet àncora. Ensenyar i fer realitzar exercicis als alumnes.
Talla d’esglaons. Ensenyar i fer realitzar exercicis als alumnes.

– Ancoratges en neu.
Assegut amb les cames en “V”.
Piolet vertical.
Piolet en “T”.

-
- Material d’alpinisme per la progressió i seguretat en neu.
Repàs i dubtes sobre el piolet i els grampons.
Ensenyar la col·locació del material al arnès i en bandolera de manera que quedi a mà.

- Tècniques de progressió amb grampons.
Ensenyar la col·locació dels grampons i adaptació ideal segons els models dels alumnes.
Progressió amb grampons fent servir totes les puntes, les puntes davanteres i combinació puntes davanteres – totes les puntes. Ensenyar i fer realitzar exercicis als alumnes.

- Tècniques de descens (lliscant i ràpel).
Lliscant: Esquiar amb els peus, piolet “ramasse” i asseguts. Ensenyar i fer realitzar exercicis als alumnes.
Muntatge d’ancoratges per fer ràpel: Bolet de neu. Ensenyar i fer realitzar als alumnes.
Ràpels amb rapelador-assegurador i amb nus dinàmic (fortuna). Repàs.

- Itineraris, taller d’aplicació de las tècniques.
Ascensió per pendent de neu gelada, i després descens en ràpel muntant els ancoratges.
Durant l’ascensió fer simulacre de caigudes amb autodetenció.
Ascensió per pendent de neu en i descens lliscant amb aplicació de totes les tècniques adients.

 

Tercera sessió de pràctiques (Tècniques de progressió i autoassegurament en ascensións)
Material necessari per realitzar aquesta sessió (quantitat segons el nombre d’alumnes).
Cascs Cordes d’escalada de 9 mm i 50 a 60 m.
Bagues de cordino de 7 o 8 mm Grampons
Piolets Arnesos
Mosquetons de seguretat Rapeladors-asseguradors
Bagues d’alpinisme Mosquetons

Taller d’ascensió curta i descens pel mateix itinerari, amb aplicació de totes les diferents tècniques possibles de progressió, autoassegurament i descens.
L’itinerari serà de dificultat assumible pels alumnes. Els alumnes faran de guies del grup alternant-se L’instructor ha de corregir tots els errors dels alumnes.
Aproximació al refugi o zona del bivac, punt de partida de l'ascensió de la quarta sessió de pràctiques. Repàs de totes les tècniques de seguretat i progressió dubtoses pels alumnes, tenint en compte les fitxes de seguiment dels alumnes i les seves demandes.
El temps dedicat per aquest repàs restarà condicionat pel temps emprat en fer l'aproximació. Planificació de l'ascensió a realitzar en la quarta sessió pràctica.

Quarta sessió de pràctiques (Tècniques d'ascensió )
Material necessari per realitzar aquesta sessió (quantitat segons el nombre d’alumnes).
Tindrem a la nostra disposició tot el material que utilitzarem en la tercera sessió pràctica.
Cascs Cordes d’escalada de 9 mm i 50 a 60 m.
Bagues de cordino de 7 o 8 mm Grampons
Piolets Arnesos
Mosquetons de seguretat Rapeladors-asseguradors
Bagues d’alpinisme Mosquetons

Ascensió a un cim aplicant les tècniques més adients de progressió, autoassegurament i descens. L’itinerari serà de dificultat assumible pels alumnes.
Els alumnes faran de guies del grup alternant-se L’instructor ha de corregir tots els errors dels alumnes.

Cloenda

Realització del TEST –2 (ANNEX T-2) per als alumnes.
Lliurament de diplomes d’assistència al curs.
Lliurament de dossier del curs, telèfons dels participants i recull de zones aconsellables per a la pràctica de l'alpinisme.
Informació d'altres cursos interessants i relacionats amb l'alpinisme, ( Orientació, Primers Auxilis, Nivologia, Allaus SGC, Meteorologia ).
Lliurament, si cal, de l’avaluació personal.
Facilitar el telèfon del Butlletí de Perill d'allaus del ICC i la pàgina electrònica.
Àudio-visual de llocs i zones on realitzar activitats d’alpinisme.
Petit àpat de cloenda.