CURS DE DESCENS DE BARRANCS

Nivell 3

Objectiu general del Curs
El curs està dirigit a totes aquelles persones que han superat el segon nivell, i l’objectiu del mateix és aconseguir que els participants aprenguin a descendir per un barranc de dificultat alta, emprant les tècniques adients.
A més els alumnes han d’aprendre a sortir de situacions imprevistes i evitar entrar en situacions perilloses.

 

Matèries a impartir i els seus objectius específics.
Cada matèria té els següents objectius específics:

Matèria Objectius específics

Material III Coneixement del material. Tipus i utilitats específiques. (Shunt, Stop, Jumar, Croll, cordes aquàtiques)
Preparació i logística Coneixement de la preparació i logística d’un descens.
(Orientació, cartografia, informació, alimentació, horaris, ...)
Progressió per la llera Assolir confiança i seguretat en la progressió per terreny
rocós, sec o amb aigua, de dificultat alta. Ancoratges a la roca III Conèixer la realització d’instal·lacions definitives.
Descens en ràpel III Conèixer les tècniques d’auto-detenció i ascensió per cordes amb mitjans mecànics.
Passamans II Coneixement de les tècniques de construcció de passamans
Medi ambient II Coneixement de la salvaguarda de l’entorn natural on es desenvolupa l’activitat.
Tècniques d’auto - socors Coneixement de les tècniques d’ auto - socors
Tècniques per evitar obstacles Coneixement de les tècniques per evitar obstacles naturals
(rebufs, sifons, cascades,...)

 

Organització
El curs consta d’una presentació, tres sessions teòriques, sis sessions pràctiques i cloenda.
La presentació del curs, les sessions teòriques i la cloenda tindran lloc en una sala de l´Entitat coordinadora del curs, que reuneixi condicions per realitzar-les amb medis àudio-visuals.
Presentació.- Per una millor organització, un o dos dies abans de la primera sessió teòrica, es farà la presentació del curs, on hauran d’assistir-hi tots els participants.
Sessions teòriques. - Són les conferències –col·loquis de temes específics del descens de barrancs, que es faran durant el curs.
Sessions pràctiques. - Les pràctiques es poden fer en tres caps de setmana seguits. Els horaris de les sessions pràctiques, es faran segons el criteri del director del curs, respectant l’ordre i el mètode sempre que les circumstàncies ho permetin.
En aquest nivell cada professor es farà càrrec de sis alumnes com a màxim.
Per a cada alumne es disposarà d’una fitxa d’avaluació (Fitxa de seguiment ANNEX B_FSEG_ENG_n3) per fer el seguiment dels seus progressos i comprovar si assoleix els objectius fixats.
Cloenda. - És recomanable també projectar un àudio-visual el dia de la cloenda del curs, sobre llocs i zones on realitzar activitats de descens de barrancs.

 

Material i equip dels alumnes necessari per les sessions pràctiques
Material: 2 cordes semi-estàtiques i 1 dinàmica per cada grup de alumnes, a mes de 2 de barrancs tipus
“flota” o una corda de salvament de les que s’utilitzen en kayac. Per cada alumne, 1 talabard, 1 baga d’ancoratge (amb dos mosquetons de seguretat), 5 mosquetons de seguretat (HMS), un descensor (vuit), 2 cordinos de 7 mm, 2 m de cinta plana, un bidó estanc.

També per cada alumne un Shunt, un Jumar, un Croll i uns estreps. Per cada grup un Stop perquè vegin el funcionament. Mapes i bibliografia de la zona on es faran els descensos.
Equip: Casc, motxilla de barrancs de 35 litres mínim, vestit de neoprè, botes de trekking o similar, manta tèrmica, frontal i vestimenta adient per a realitzar les pràctiques.

 

Recomanacions importants
Per un millor aprofitament del curs per part dels alumnes, es realitzarà el TEST 1 (ANNEX T-1) en el
moment de la inscripció per detectar el seu nivell esportiu, coneixements i experiències en activitats de muntanya.
Les pràctiques d’auto - rescat es realitzaran sempre assegurades amb una corda dinàmica. Quan es realitzin les pràctiques en aigües braves haurà d’haver una persona al final del recorregut amb una corda de salvament de les usades en kayac.
Quan es realitzin accessos a instal·lacions complicades o es construeixin passamans, l’alumne ha d’estar assegurat mitjançant una corda dinàmica d’escalada, de diàmetre igual o superior a 8 mm. Totes les pràctiques de tècniques en el terreny es realitzaran amb casc, incloent el professor.
Les pràctiques tècniques i els exercicis es realitzaran en l’ordre que són relacionats. Això no implica que per amenitzar-les s’intercalin exercicis o altres continguts complementaris que ofereixen descans i harmonia a la sessió, sempre que tinguin una relació, serà l’expertesa del professor la que aconseguirà aquesta harmonia. En resum el programa i les sessions tenen flexibilitat sempre i quan es respectin les normes d’organització d’una sessió.
La major preocupació del professor envers els alumnes sempre ha de ser la de la màxima protecció i seguretat possible.

 

Programa de treball
Presentació del curs
Presentació del curs i els seus objectius
Presentació dels participants: Instructors i alumnes. Expectatives.
Organització logística (trasllats i pernoctacions) del curs i del material necessari dels participants.

Primera sessió teòrica (Material i equip, característiques especifiques. Utilització)
Conferència - col·loqui sobre material i equip específics per la pràctica de descens de barrancs, orígens, evolució, utilització, característiques tècniques, conservació, manteniment i criteris de decisió de compra. Característiques especifiques de cada tipus i la seva utilització.

Material Equip
Corda flota Casc
Corda de socors Motxilla
Shunt Botes, vestimenta
Croll Vestit de neoprè, guants, escarpins
Jumar Manta tèrmica, xiulet, navalla
Stop Ulleres d’aigua

Explicar com s’ha de caminar pels barrancs, procurant que sigui el menys perjudicial possible pel medi, cal evitar caminar per l’aigua quan sigui possible.
Explicar l’ús dels bloquejadors, ascensors i descensors.
Explicar característiques de les cordes “flota”. Indicar que sempre s’ha de rapel·lar en doble amb aquest tipus de cordes.
Instal·lacions: Tipus d’ancoratges: Pitons, Spitz, Naturals, Parabolts i tensors.
Col·locació correcta dels ancoratges
Explicar com s’instal·la un passamans, incloent-hi els ancoratges. Diferents tipus de passamans (recuperable i fix).

 

Segona sessió teòrica (Ràpel: guiat i tirolines. Auto-socors. Logística: preparació d’una sortida.)
Conferència - col·loqui sobre:
Documentació Bibliografia i cartografia

Preparació d’una sortida
Els alumnes hauran de preparar la sortida de la segona sessió de pràctiques a partir de les directrius del professor.
Hauran de preveure horaris, alimentació, dades del barranc, possibles escapaments,.... Aprenentatge de les tècniques del ràpel guiat
Aprenentatge de parada amb les eines. Bloqueig i desbloqueig

Aprenentatge del pas de un nus per la corda del ràpel amb les eines

Aprenentatge de les tècniques de tirolines Passabloc i bloqueig amb nus dinàmic de fuga. Bloqueig amb Jumar

Tercera sessió teòrica (Aigua: diferents accidents aquàtics.)
Conferència - col·loqui sobre: Repàs sobre els accidents aquàtics Corrent.
Contracorrent. Rebuf “Drossage” Sifó

Tècniques per a sortir dels accidents aquàtics Conèixer com sortir de situacions compromeses. Utilització de les cordes en aquestes situacions.

Tècniques per creuar les lleres amb cabdal fort Nedar. Com i en quin sentit cal nedar
Tirolina en diagonal al corrent.

Tècniques per esquivar cascades, rebufs,....
Com aplicar els fraccionaments, tirolines i ràpels guiats per esquivar accidents aquàtics. Moviments verticals d’aigua: Cascades > ràpel guiat o fraccionat
Moviments horitzontals d’aigua: Contracorrents > Tirolina (també per a rebufs) Preparació per part dels alumnes de l’última sortida de pràctiques

Primera sessió de pràctiques (Instal·lacions . Tècniques de ràpel, auto-detenció i ascens per la corda amb eines.
Material necessari per realitzar aquesta sessió (quantitat segons el núm. d´ alumnes).
Cascs Cordes semi - estàtiques de 10 o 10,5 mm.
Bagues d’ancoratge Rapeladors – vuits
Cinta plana Mosquetons
Mosquetons de seguretat Talabarts
Cordinos de 7 o 8 mm Corda dinàmica de 8 mm com a mínim.

Martell Burilador, spitz, tascó i una clau

Pitons Shunt
Jumar, Croll, Estreps 1 Nusos.
Repàs: Nus de vuit (tant el de llaçada com l’usat per unir cordes), nus de cinta, nus de pescador
doble, Machard, “ballestrinque”, nou, papallona, utilització del vuit en italià, nusos de bloqueig del vuit, tant en normal com en ràpid.
Nus de set, romà, dinàmic, Swichero, “de cor”.
Ensenyar la forma de fer-los i explicar la seva utilització, avantatges i inconvenients.

Instal·lacions.
Ensenyar la localització i col·locació amb seguretat d’instal·lacions de ràpel. Ensenyar la col·locació de Parabolts i long life.
Ensenyar col·locació de tensors amb resines de tipus EPOXY. Ensenyar el repartiment de forces que actuen en una instal·lació.

Tècniques ràpel.
Practicar ràpels de més de 40 m, tant en normal com en ràpid.

Tècniques d’auto-detenció en els ràpels.
Ensenyar a descendir utilitzant com a assegurança Shunt. Parar-se i a continuació desbloquejar- se. Passar nusos utilitzant el Shunt per ajudar-se.
Ensenyar a pujar per una corda usant el Jumar, el Croll i els estreps.
Ensenyar a pujar per una corda usant combinacions de Jumar i Machard, Croll i Machard, Swichero i Machard, “de cor”, etc.

Segona sessió de pràctiques (Tècniques de passamans, tirolines, desviament de ràpels, ràpels guiats i pènduls.)
Material necessari per realitzar aquesta sessió (quantitat segons el núm. d’alumnes).
Cascs Cordes semi - estàtiques de 10 o 10,5 mm.
Bagues d’ancoratge Rapeladors – vuits
Cinta plana Mosquetons
Mosquetons de seguretat Talabarts
Cordinos de 7 o 8 mm Corda dinàmica de 8 mm com a mínim.

Martell Burilador, spitz, tascó i una clau

Pitons 1 Màquina de foradar

Jumar, Croll, Estreps Shunt
Tècniques passamans.
Ensenyar a col·locar els ancoratges dels passamans.
Ensenyar a instal·lar passamans recuperables i no recuperables

Rapels fraccionats.
Ensenyar a muntar ràpels fraccionats. Desviament de ràpels
Ensenyar a desviar ràpels en el cas de cascades amb cabdal fort.

Ràpels guiats.
Ensenyar a muntar ràpels guiats sobre instal·lacions següents.
Ensenyar a muntar ràpels guiats sobre el propi alumne (es dir fent ells mateixos de punt d’ancoratge de subjecció del ràpel).

Tirolines.
Ensenyar a instal·lar i buscar ancoratges segurs. Ensenyar a muntar i tibar tirolines.
Sempre s’aplicarà un nus romà com punt de tensió i la tensió s’ha de realitzar bloquejant amb un nus Machard o amb un Jumar, i fixant amb un nus dinàmic de fuga.
Ensenyar a tibar la tirolina mitjançant un Passabloc.

Pènduls.
Ensenyar a pendular per acostar-se a les instalacions.

Tercera sessió de pràctiques (Tècniques de progressió i seguretat en un barranc sec, de grans verticals amb passamans.)

Cascs
Bagues d’ancoratge Cinta plana
Mosquetons de seguretat Cordinos de 7 o 8 mm Martell.
Shunt
Cordes semi - estàtiques de 10 o 10,5 mm. Rapeladors - vuits
Mosquetons Talabards
Corda dinàmica de 8 mm com a mínim. Burilador, spitzs, tascó i una clau. Jumar

Taller de descens d’un barranc sec, amb ràpels llargs, amb aplicació de totes les diverses tècniques de re-instal·lacions, desviacions i passamans.
El descens serà de dificultat assumible pels alumnes.
Els alumnes faran de cap de descens alternant-se, muntant i desmuntant instal·lacions i assegurant al company.
L’instructor ha de corregir tots els errors dels alumnes.
Aproximació al refugi o zona del bivac, punt de partida del descens de la quarta sessió de pràctiques.
Repàs de tots els dubtes sobre les tècniques, tenint en compte les fitxes de seguiment dels alumnes i les seves demandes.
El temps dedicat per aquest repàs restarà condicionat pel temps emprat en fer l'aproximació. Planificació del descens a realitzar en la quarta sessió pràctica.

Quarta sessió de pràctiques (Tècniques de ràpel guiat i tirolines amb un barranc sec)
Material necessari per realitzar aquesta sessió (quantitat segons el núm. d´ alumnes).

Cascs
Bagues d’ancoratge Cinta plana
Mosquetons de seguretat Cordinos de 7 o 8 mm. Martell
Jumar, Croll
Cordes semi - estàtiques de 10 o 10,5 mm. Rapeladors - vuits
Mosquetons Talabarts
Corda dinàmica de 8 mm com mínim. Burilador, spitzs, tascó i una clau Shunt.

Descens d’un barranc sec, en el que es posaran en pràctica les tècniques apresses del ràpel guiat i de les tirolines.
L’itinerari serà de dificultat assumible pels alumnes.
Els alumnes faran de cap de descens alternant-se, muntant i desmuntant ràpels i assegurant al company.
L’instructor ha de corregir tots els errors dels alumnes.

Cinquena sessió de pràctiques (Tècniques sobre els moviments aquàtics)
Material necessari per realitzar aquesta sessió (quantitat segons el núm. d´ alumnes).

Cascs
Bagues d’ancoratge Cinta plana
Mosquetons de seguretat Cordinos de 7 o 8 mm. Vestit de neoprè
Cordes semi - estàtiques de 10 o 10,5 mm. Rapeladors - vuits
Mosquetons Talabarts
Corda de barrancs “flota”. Corda de seguretat

Es practicarà en un sector del riu les diverses tècniques per poder sortir dels accidents aquàtics (contracorrents, rebufs, ...).
També es practicarà la forma de creuar el riu tant amb corda (tirolina creuada) com sense i la manera de subjectar la corda i d’encordar-se quan s’està a l’aigua (llaçada al voltant del cos i del canell).
Ha d’haver sempre dues persones al final del recorregut, a punt per utilitzar la corda de socors si es produeix qualsevol incident.
La zona escollida per la pràctica serà de dificultat assumible pels alumnes. L’instructor ha de corregir tots els errors dels alumnes.

Sisena sessió de pràctiques (Tècniques sobre barrancs aquàtics)
Material necessari per realitzar aquesta sessió (quantitat segons el núm. d´ alumnes).

Cascs
Bagues d’ancoratge Cinta plana
Mosquetons de seguretat Cordinos de 7 o 8 mm. Vestit de neoprè
Corda de barrancs “flota” Jumar i Croll
Cordes semi-estàtiques de 10 o 10,5 mm. Rapeladors-vuits
Mosquetons Talabards
Corda dinàmica de 8 mm com mínim. Martell, Burilador, tascó i spitzs Corda de salvament
Shunt
Descens d’un barranc aquàtic, en el que es posaran en pràctica les tècniques apresses sobre accidents aquàtics i de les tirolines sobre barrancs.
L’itinerari serà de dificultat assumible pels alumnes.
També s’aplicaran les tècniques de ràpel guiat per evitar les cascades o rebufs.
Els alumnes faran de cap de descens alternant-se, muntant i desmuntant ràpels i assegurant al company.
L’instructor ha de corregir tots els errors dels alumnes.

Cloenda
Realització del TEST-2 (ANNEX T-2) pels alumnes.
Lliurament de diplomes d´ assistència al curs.
Lliurament de: Dossier del curs, telèfons dels participants i recull de zones aconsellables per a la pràctica del descens d’engorjats.
Informació d'altres cursos interessants i relacionats amb el descens de barrancs ( Orientació, Primers Auxilis, Socorrisme Aquàtic, Meteorologia ).
Lliurament, si cal, d’avaluació personal.
Àudio-visual de llocs i zones on realitzar descens de barrancs.
Petit àpat de cloenda.