NORMES EN LA FORMACIÓ DELS CURSOS

.01
La pràctica dels esports de muntanya, comporta l’acceptació d’un cert risc de tenir un accident, ja que són activitats que poden comportar situacions de perill. Les pràctiques que es realitzen en les nostres activitats no estan exemptes d’aquest risc. El participant amb la seva inscripció assumeix aquesta realitat.
.02
Cada participant ha de tenir la llicència esportiva de la FEEC de l’any en curs. En cas de no disposar d’ella, l’EEMG, facilitarà el tràmit d’una llicència temporal, que tindrà com cobertura la duració de l’activitat.
.03
Podran participar els majors de 16 anys. Els menors d’edat presentaran autorització paterna (pare, mare o tutor legal) firmada i s’adjuntarà fotocòpia del DNI de la persona que autoritza.
.04
La direcció de l’activitat es reserva el dret d’excloure a qualsevol alumne que no segueixi les normes de convivència, respecte pel medi, desinterès, falta de capacitat o incompliment de les indicacions i normes de seguretat.
.05
La direcció del curs podrà efectuar canvis o modificar el programa, si ho considera adequat, i resoldrà qualsevol cas o situació no prevista en aquestes normes.
.06
En el preu de l’activitat no estan incloses les despeses de desplaçaments, manutenció i allotjaments, que aniran a càrrec de l’alumne. No obstant, l’EEMG, facilitarà l’obtenció d’un preu de grup mitjançant reserva.
.07
L’EEMG disposa d’un material especialitzat limitat per a cada una de les activitats. L’alumne haurà d’aportar el material obligatori per la realització de les pràctiques.